Band Eang Gwell Yn Sir Benfro

Rydym am wybod beth yw eich barn am eich darpariaeth band eang bresennol a sut y gallwn helpu i wella eich gwasanaeth rhyngrwyd.

Drwy gytuno i’r addewid neu’r ymrwymiad hwn, rydym yn casglu ac yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol fel y gallwn eich cynnwys yng Nghynllun Ymgysylltu Band Eang Cyngor Sir Penfro a’ch cefnogi chi a gweithio ar eich rhan gyda chyflenwyr i wella eich cysyllted band eang.

Rydych yn cytuno y gellir cynnull gweithgor cymunedol * i weithio ar eich rhan gyda chefnogaeth Cyngor Sir Penfro. Bydd y grŵp hwn yn adolygu'r cynigion ac yn gweithio gyda chyflenwyr i gytuno ar gyflenwr rhyngrwyd galluog ar gyfer ardal eich prosiect.

Mae aelodau’r grŵp hwn yn aml yn gweithredu fel hyrwyddwyr cymunedol i hyrwyddo’r prosiect yn lleol.

Byddwn yn rhannu eich e-bost, eich enw, eich cyfeiriad a'ch rhif ffôn â chyflenwyr posibl.

CYNLLUN YMGYSYLLTU BROADBAND

Mae'n ddrwg gennym. Nid ydym yn gallu cofrestru eich diddordeb yn rhaglen Gwibgyswllt Sir Benfro oni bai ein bod yn gallu rhannu eich gwybodaeth o'r arolwg. Os ydych yn fodlon i ni gysylltu â chyflenwyr ar eich rhan, nodwch hynny a gallwn gofrestru eich diddordeb.

Diolch yn fawr.

YNGLŶN Â'CH GWASANAETH RHYNGRWYD

Gall busnesau ddenu bron i 4x yn fwy o arian ar gyfer y prosiect. **

MANYLION PERSONOL

* Ymunwch â’r Gweithgor (dewisol)

** Os gofynnir i chi wneud hynny rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o'ch statws fel busnes bach a chanolig neu unig fasnachwr. Mae’r ddogfennaeth a dderbynnir yn cynnwys: cofrestriad TAW; cofrestriad fel elusen; hysbysiad CThEM; rhif UTR unig fasnachwr; tystysgrif corffori (cwmnïau cyfyngedig); datganiad cyfrif banc busnes a gyhoeddwyd o fewn y tri mis diwethaf; cyfeirnod ardrethi annomestig.